पोखरा महानगरपालिकामा कृषि उपजको न्युनतम समर्थन मुल्य बारे जानकारी तथा कार्यक्रमबाट सेवा लिने प्रक्रिया -

अवधि: आर्थिक बर्ष २०८०/८१ भर

न्युनतम समर्थन मूल्य भुक्तानी बारे जानकारी तथा प्राबधान 

कृषकहरुलाई कृषि उत्पादनको उचित मूल्य सहित बजार सुनिश्चितता कायम गर्दै स्थानीय कृषक तथा उत्पादनको संरक्षण एवं थप प्रोत्साहित गर्नको लागि निर्धारित मूल्यमा कृषकबाट स्थानीय कृषि उपज खरिद गर्ने व्यवस्था गरी न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन गर्न बान्छनीय भएकोले, पोखरा महानगरपालिका कृषि ऐन, २०७७ कोे दफा ३ को व्यवस्था अनुसार कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न तथा कृषकको नोक्सान कम गर्न मुख्य कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनकोे न्युनतम समर्थन मूल्य तोकी खरिद तथा सञ्चय गरी उपलब्ध गराउन सोही ऐनको दफा ३७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पोखरा महानगरपालिकाले देहायको निर्देशिका बनाएको छ ।

 

न्युनतम समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरिद तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि विवरण 

  • कृषक/उत्पादकले बार्षिक उत्पादन योजना फारम भरि सुचिकृत भएको हुनुपर्ने   https://apms.pokharakrishi.com/node/add/farmer-family-production-plan

  •  कृषि उपज खरिकर्ता पनि सुचिकृत हुनुपर्ने                                             https://apms.pokharakrishi.com/node/add/demand-supply-registration

  • सुचिकृत संस्थाले मुल्य निर्धारण समिति बनाई दैनिक रुपमा खरिद तथा विक्रि वितरण गर्ने  मुल्यको   निर्णय  प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने |

  •  खरिदकर्ताले  सुचिकृत उत्पादकको  कृषि उपज खरिद गर्नुपर्ने |

  • खरिदकर्ताले उत्पादकको कृषि उपज खरिद गरेको विल भरपाई पेश गर्नु पर्ने ।  

  • सम्बन्धित वार्ड कार्यालयको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने |

 विल भरपाईको नमुना

क्र स

मिति

बिल नं

उत्पादकको नाम

उत्पादकको फोन नं

कृषि उपजको नाम

परिमाण

दर

जम्मा रकम

रकम बुझेको हस्तक्षर

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भुकतानिको लागि पेश गर्नुपर्ने विवरण 

क्र स

कृषि उपजको खरिदकर्ताको नाम

सम्पर्क व्यक्तिको नाम

सम्पर्क नं

कृषि उपजको नाम

तोकिएको न्यूनतम समर्थन मुल्य

कुल परिमाण

बजारको खरिद मुल्य

मुल्यको अन्तर

व्यवस्थापन खर्च (१०%)

जम्मा रकम रू

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 महानगरपालिकाले तोकेको समर्थन मूल्य तथा मापदण्ड बिबरण